หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

                วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 โดยมีวาระสำคัญดังนี้
               1. เพื่อรับทราบการดำเนินงานจัดทำแผนที่การใช้ที่ดินสำหรับตำบลงบประมาณปี 2562 - 2563 พร้อมด้วยตำบลเป้าหมายที่จะดำเนินการ ปีงบประมาณ 2564 - 2567
               2. เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนที่การใช้ที่ดินตำบล และแนวทางการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรม ตามแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ 2564


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery98949 EventGallery98950 EventGallery98951 EventGallery98952 EventGallery98953 EventGallery98954 EventGallery98955 EventGallery98956 EventGallery98957 EventGallery98958 EventGallery98959 EventGallery98960 EventGallery98961 EventGallery98962 EventGallery98963 EventGallery98964
 • EventGallery98949
 • EventGallery98950
 • EventGallery98951
 • EventGallery98952
 • EventGallery98953
 • EventGallery98954
 • EventGallery98955
 • EventGallery98956
 • EventGallery98957
 • EventGallery98958
 • EventGallery98959
 • EventGallery98960
 • EventGallery98961
 • EventGallery98962
 • EventGallery98963
 • EventGallery98964

รูปข่าว