หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 15 มิถุนายน 2563

     วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 โดยที่ประชุมได้พิจารณาโครงการขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 โครงการ พร้อมพิจารณาแนวทางการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

     รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery98837 EventGallery98838 EventGallery98839 EventGallery98840 EventGallery98841 EventGallery98842 EventGallery98843 EventGallery98844 EventGallery98845 EventGallery98846 EventGallery98847 EventGallery98848 EventGallery98849 EventGallery98850 EventGallery98851 EventGallery98852 EventGallery98853 EventGallery98854 EventGallery98855
 • EventGallery98837
 • EventGallery98838
 • EventGallery98839
 • EventGallery98840
 • EventGallery98841
 • EventGallery98842
 • EventGallery98843
 • EventGallery98844
 • EventGallery98845
 • EventGallery98846
 • EventGallery98847
 • EventGallery98848
 • EventGallery98849
 • EventGallery98850
 • EventGallery98851
 • EventGallery98852
 • EventGallery98853
 • EventGallery98854
 • EventGallery98855

รูปข่าว