หน้าข่าว

ประธานเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

               วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จกับการเดินทางศึกษาดูงานต่างประเทศ ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และ ผู้อำนวยการ กอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพฯ
               การจัดเสวนาในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการศึกษาดูงานต่างประเทศ เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองจากความสำเร็จ ปัญหา และอุปสรรคของวิทยากร เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ปรับปรุง แก้ไข และเพิ่มศักยภาพตนเองได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น อีกทั้งการเสวนากันระหว่างของวิทยากรและผู้รับฟังการเสวนายังทำให้เกิดการไหลเวียนความรู้ภายในองค์กร พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปถอดเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กร โดยมีวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่
               1.นายสถิระ อุดมศรี ผอ.กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน ศึกษาดูงาน ณ ประเทศบรูไน
               2.นายอาทิตย์ ศุขเกษม ผอ.กองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น และประเทศออสเตรเลีย
               3.นายวิศิษฐ์ งามสม ผอ.กลุ่มแผนงาน กผง. ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
               4.นายวรัญญู บัวขาว ผอ.กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี สวพ. ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเยอรมัน

               จากการเสวนา ทำให้เกิดมุมมองและแรงบันดาลใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณสมบัติในการเป็นตัวแทนของหน่วยงาน และตัวแทนประเทศ ไปศึกษาดูงานในต่างประเทศ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดิน ที่มั่นคง และยั่งยืน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรต่อไป


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery98708 EventGallery98709 EventGallery98710 EventGallery98711 EventGallery98712 EventGallery98713 EventGallery98714 EventGallery98715 EventGallery98716 EventGallery98717 EventGallery98718 EventGallery98719
 • EventGallery98708
 • EventGallery98709
 • EventGallery98710
 • EventGallery98711
 • EventGallery98712
 • EventGallery98713
 • EventGallery98714
 • EventGallery98715
 • EventGallery98716
 • EventGallery98717
 • EventGallery98718
 • EventGallery98719

รูปข่าว