หน้าข่าว

ประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม

วันที่ 19 พฤษภาคม 2563

                วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมด้วยระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) พร้อมด้วย ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ และผู้บริหารกอง/สำนัก โดยได้รับเกียรติจาก นางจินตนา อินทรมงคล และ นายสมชัย วิสารทพงศ์ วิทยากรจากมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย มาบรรยายให้ความรู้พื้นฐานด้านเกษตรอินทรีย์ PGS ถึงการตรวจประเมินแปลงในพื้นที่ กับมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ เน้นแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและประสบการณ์ของมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ และมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ที่สมัครใหม่ ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพฯ
                กรมพัฒนาที่ดิน มีนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาที่ดินเพื่อการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ มีหน่วยงานระดับสถานีพัฒนาที่ดินทุกจังหวัด สามารถขับเคลื่อนโครงการเกษตรอินทรีย์ได้ ตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าสู่กระบวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินได้รับสมัครเจ้าหน้าที่เป็นมิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ มีจำนวน 538 คน (จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 77 จังหวัด) สำหรับการประชุมเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาที่ดิน ที่เรียกว่า “มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์” ในวันนี้นั้น เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ กฎหมาย ระเบียบ กระบวนการ พัฒนาเกษตรอินทรีย์ และระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม PGS รวมถึงการทำหน้าที่เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ เป็นที่ปรึกษาทางวิชาการด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับกลุ่มเกษตรกร สาธิตการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS (Participatory Guarantee Systems) ซึ่งเป็นระบบสากลที่คิดค้นขึ้น โดย IFOAM เปิดโอกาสให้เกษตรกรจัดตั้งกลุ่มขึ้น มีส่วนร่วมในการกำหนดกติกากลุ่มในการตรวจรับรองกันเอง โดยไม่พึ่งพาการตรวจรับรองจากหน่วยตรวจรับรองภายนอกที่มีค่าใช้จ่ายสูง และเกษตรกรรายย่อยไม่สามารถจ่ายค่าตรวจรับรองได้ การประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจให้มิสเตอร์เกษตรอินทรีย์ได้รับทราบบทบาทและแนวทางการทำงาน และการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมร่วมกัน เพื่อทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ PGS ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนงานเกษตรอินทรีย์ของกรมพัฒนาที่ดินบรรลุผลสำเร็จ เกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ทั่วประเทศ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery98501 EventGallery98496 EventGallery98497 EventGallery98498 EventGallery98499 EventGallery98500 EventGallery98502 EventGallery98503 EventGallery98504 EventGallery98505 EventGallery98506 EventGallery98507 EventGallery98508 EventGallery98509 EventGallery98510
 • EventGallery98501
 • EventGallery98496
 • EventGallery98497
 • EventGallery98498
 • EventGallery98499
 • EventGallery98500
 • EventGallery98502
 • EventGallery98503
 • EventGallery98504
 • EventGallery98505
 • EventGallery98506
 • EventGallery98507
 • EventGallery98508
 • EventGallery98509
 • EventGallery98510

รูปข่าว