หน้าข่าว

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563

               วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 3/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ และผู้บริหารกอง/สำนัก ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพฯ โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้ 1. การติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2563 ของทุกหน่วยงานในสังกัดกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 2. ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงาน กำกับดูแลการทำงานให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 3. ติดตามการทำแผนที่การเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) 4. ติดตามการดำเนินงานการจัดหาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรเพิ่มเติม และดูแลรักษาแหล่งน้ำที่มีอยู่เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสภาวะภัยแล้ง เช่น โครงการบ่อจิ๋ว การสูบน้ำบาลดาลด้วยโซลาร์เซลล์ การสร้างแหล่งน้ำในเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ เป็นต้น 5. การติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้เป็นรูปธรรม อย่างจริงจัง ตั้งใจ และต่อเนื่อง 6. การจัดเตรียมข้อมูล กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เพื่อเตรียมการขอรับงบประมาณในปี 2564


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery98451 EventGallery98452 EventGallery98453 EventGallery98454 EventGallery98455 EventGallery98456 EventGallery98457 EventGallery98458 EventGallery98459 EventGallery98460 EventGallery98461
 • EventGallery98451
 • EventGallery98452
 • EventGallery98453
 • EventGallery98454
 • EventGallery98455
 • EventGallery98456
 • EventGallery98457
 • EventGallery98458
 • EventGallery98459
 • EventGallery98460
 • EventGallery98461

รูปข่าว