หน้าข่าว

เปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จกับรางวัลข้าราชการดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 08 พฤษภาคม 2563

          วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานเปิดการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เส้นทางสู่ความสำเร็จกับรางวัลข้าราชการดีเด่นกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี พ.ศ. 2561 และ 2562 ครั้งที่ 1 ผ่านระบบทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ให้แก่ข้าราชการและบุคลากรส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
          การจัดเสวนาในครั้งนี้ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติงานจากบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการทำงานและได้รับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561 และ 2562 เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรในการพัฒนาตนเองให้มีความรู้มากขึ้น ก่อให้เกิดความสำเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การทำงาน ซึ่งจะทำให้เกิดการไหลเวียนความรู้ภายในองค์กร พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปถอดเป็นบทเรียนเพื่อพัฒนาองค์กร โดยมีวิทยากร 4 ท่าน ได้แก่
          1. นางกรียาภรณ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบมาตรฐานงาน กองแผนงาน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
          2. นางสาวอริศรา พึ่งพา ผู้อำนวยการกลุ่มเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2561
          3. นายอรรณพ พุทธโส ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการเกษตร กองวิจัยและพัฒนาการจัดการที่ดิน ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562
          4. นางสาวกัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562

          จากการเสวนา ทำให้เกิดมุมมองและแนวทางปฏิบัติสู่ความสำเร็จ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปพัฒนาการปฏิบัติงานให้เกิดผลสำเร็จ นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมด้านการพัฒนาที่ดินอย่างต่อเนื่อง และสามารถนำผลงานไปถ่ายทอดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับเกษตรกรต่อไป


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery98423 EventGallery98424 EventGallery98425 EventGallery98426 EventGallery98427 EventGallery98428 EventGallery98429 EventGallery98430 EventGallery98431 EventGallery98432 EventGallery98433 EventGallery98434 EventGallery98435 EventGallery98436 EventGallery98437
 • EventGallery98423
 • EventGallery98424
 • EventGallery98425
 • EventGallery98426
 • EventGallery98427
 • EventGallery98428
 • EventGallery98429
 • EventGallery98430
 • EventGallery98431
 • EventGallery98432
 • EventGallery98433
 • EventGallery98434
 • EventGallery98435
 • EventGallery98436
 • EventGallery98437

รูปข่าว