หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม

วันที่ 30 เมษายน 2563

                วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
               1. การจัดทำแผนปฏิบัติโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดิน และน้ำระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วย แผนปฏิบัติการ ต้นแบบและแนวทางการจัดทำแผนบริหารจัดการ แนวทางการออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การดำเนินงานในพื้นที่ การติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัด : ลดการชะล้างพังทลายของดิน โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด คือ มีพื้นที่ได้รับการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินไม่น้อยกว่า 20 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 20 ปี
               2. แจ้งคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 384/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ คำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 384/2563 เรื่อง คณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโครงการฯ ปี 2563 และคำสั่งกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 349/2563 เรื่อง แต่งตั้ง (8 เมษายน 2563) คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับพื้นที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1-12
               3. ต้นแบบแผนบริหารจัดการโครงการฯ : ลุ่มแม่น้ำสาครและลุ่มแม่น้ำห้วยสาลึก อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ปี 2562 เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งระบบ
               4. การดำเนินโครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในปี 2563 มีการจัดทำแผนการดำเนินงานและกรอบแนวทางการจัดทำแผนการบริหารจัดการโครงการฯ ปี 2563 การจัดทำเล่มรายงานและกำหนดการส่งงานแผนบริหารจัดการโครงการฯ ให้กับพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 10 แห่ง
               โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ส่วนกลาง ผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery98410 EventGallery98411 EventGallery98412 EventGallery98413 EventGallery98414 EventGallery98415 EventGallery98416 EventGallery98417 EventGallery98418
  • EventGallery98410
  • EventGallery98411
  • EventGallery98412
  • EventGallery98413
  • EventGallery98414
  • EventGallery98415
  • EventGallery98416
  • EventGallery98417
  • EventGallery98418

รูปข่าว