หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 20 มีนาคม 2563

               วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ผ่านระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) โดยสรุปสาระสำคัญของการประชุม ดังนี้
               1. แจ้งเพื่อทราบเรื่องคำสั่งคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 1/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
               2. การรายงานผลการประเมินการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ที่จัดขึ้นในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยในภาพรวมด้านการนำเสนอผลงานวิชาการ รูปแบบการจัดงานและบริการ ผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการมีความพึงพอใจในระดับมาก พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในการจัดงานครั้งต่อไปในเรื่องการตัดกิจกรรมที่ไม่จำเป็นออก เพื่อให้มีความกระชับมากขึ้น รวมถึงการจัดกิจกรรม Side Event เป็นเรื่องที่น่าสนใจ แต่สถานที่มีเสียงรบกวนให้ปรับปรุง และควรเพิ่มกิจกรรมการศึกษาดูงานในพื้นที่
               3. การพิจารณาเรื่อง (ร่าง) คำสั่งคณะทำงานจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 เพื่อให้การดำเนินงานจัดการประชุมวิขาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประกอบด้วย คณะทำงานจำนวน 4 คณะ ดังนี้ 1) คณะทำงานด้านอำนวยการ ประสานงาน จัดการประชุม และลงทะเบียน 2) คณะทำงานด้านปฏิคม พิธีการ สถานที่ ที่พัก และยานพาหนะ 3) คณะทำงานด้านผลงานวิชาการ 4) คณะทำงานด้านการพิจารณาผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดินดีเด่นสาขา
               4. แนวทางการจัดประชุมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 การกำหนดรูปแบบการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563 การกำหนดวัน เวลา สถานที่ และ รูปแบบการจัดประชุมคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2563
               โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการส่วนกลาง / ภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 กรมพัฒนาที่ดิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery98171 EventGallery98172 EventGallery98173 EventGallery98174 EventGallery98175 EventGallery98176 EventGallery98177 EventGallery98178 EventGallery98179 EventGallery98180 EventGallery98181 EventGallery98182 EventGallery98183 EventGallery98184 EventGallery98185 EventGallery98186 EventGallery98187
 • EventGallery98171
 • EventGallery98172
 • EventGallery98173
 • EventGallery98174
 • EventGallery98175
 • EventGallery98176
 • EventGallery98177
 • EventGallery98178
 • EventGallery98179
 • EventGallery98180
 • EventGallery98181
 • EventGallery98182
 • EventGallery98183
 • EventGallery98184
 • EventGallery98185
 • EventGallery98186
 • EventGallery98187

รูปข่าว