หน้าข่าว

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 17 มีนาคม 2563

               วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่ 2/2563 โดยมี นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม การประชุมมีการนำเสนอผลการประชุมคณะทำงานเฉพาะกิจพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน และผลการอำนวยการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนของหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งร่วมพิจารณาร่างนโยบายการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมรายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
EventGallery98110 EventGallery98111 EventGallery98112 EventGallery98113
  • EventGallery98110
  • EventGallery98111
  • EventGallery98112
  • EventGallery98113

รูปข่าว