หน้าข่าว

ประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ

วันที่ 10 มีนาคม 2563

                วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3 พร้อมด้วย นายสิทธิชัย โคตรมา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ นายภราดร ดาวษาวะ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส เข้าร่วมประชุมตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่13) ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1 ณ ห้องประชุมทุ่งดอกกระเจียว ชั้น4 ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ และในเวลา 13.00 น. นางดาเรศร์ กิตติโยภาส ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่13 พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่แปลงใหญ่หน่อไม้ฝรั่ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จด้านการผลิตสินค้าตามมาตรฐาน ตรงความต้องการของตลาด และเชื่อมโยงการตลาดกับบริษัทส่งออกพืชผักปลอดภัย ณ บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่7 ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ


รายงาน/ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery98041 EventGallery98042 EventGallery98043 EventGallery98044 EventGallery98045 EventGallery98046 EventGallery98047 EventGallery98048
  • EventGallery98041
  • EventGallery98042
  • EventGallery98043
  • EventGallery98044
  • EventGallery98045
  • EventGallery98046
  • EventGallery98047
  • EventGallery98048

รูปข่าว