หน้าข่าว

ประชุมคณะทำงานเร่งรัดดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551

วันที่ 10 มีนาคม 2563

               วันที่ 10 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์  สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน  เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเร่งรัดดำเนินการตามพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 กรณีบ้านดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งมีวาระที่สำคัญคือ การรายงานผลการศึกษา กระบวนการดำเนินงานเพื่อรองรับการประกาศเขตอนุรักษ์ดินและน้ำ ดำเนินงานตามบทบัญญัติ มาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 กรณีศึกษาลุ่มน้ำห้วยไคร้ (บ้านดอยช้าง) ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย และแนวทางการดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติที่เกิดจากการชะล้างพังทลายของดินและดินถล่มในปีงบประมาณ 2563 – 2565  โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายคำรณ ไทรฟัก นายธีระยุทธ จิตต์จำนงค์ คณะทำงานและเลขานุการ ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 802 อาคารตึก 8 ชั้น กรมพัฒนาที่ดิน


รายงาน/ภาพ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน


EventGallery97982 EventGallery97980 EventGallery97981 EventGallery97983 EventGallery97984
  • EventGallery97982
  • EventGallery97980
  • EventGallery97981
  • EventGallery97983
  • EventGallery97984

รูปข่าว