หน้าข่าว

สำนักงาน กสทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานภาครัฐ หากส่วนราชการในสังกัด กษ. มีความประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าว ให้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 16 มีนาคม 2563

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

สำนักงาน กสทช. เปิดรับข้อเสนอโครงการ กิจกรรมหรือการดำเนินการ ประเภทที่ 2 ประจำปี 2563 กรณีทำความตกลงกับหน่วยงานภาครัฐ หากส่วนราชการในสังกัด กษ. มีความประสงค์จะขอรับทุนดังกล่าว ให้ดำเนินการตามกระบวนการและขั้นตอน ได้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 16 มีนาคม 2563 (รายละเอียดเพิ่มเติม) [19 กุมภาพันธ์ 2563]

รูปข่าว