หน้าข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งของกรมพัฒนาที่ดิน

วันที่ 03 กุมภาพันธ์ 2563

               วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง การกำหนดมาตรการและพัฒนาโครงการสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่อภาคการเกษตร รวมถึงเพื่อหาแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นายโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน มาบรรยายให้ความรู้และสร้างการรับรู้ในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน” (คลื่นลูกสุดท้ายในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งในประเทศไทย) และรศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง “แนวคิดการบริหารจัดการดินและน้ำอย่างยั่งยืนในอนาคต” และมีการนำเสนอนิทรรศการสร้างการรับรู้ Information operations: IO ในการแก้ปัญหาภัยแล้งโดยการใช้แผนประจำตำบล
              ช่วงบ่าย เป็นการนำเสนอแนวทางประกอบการดำเนินงานของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง พร้อมทั้งแบ่งกลุ่ม Workshop เพื่อระดมความคิด “การพัฒนาโครงการเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง” ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองอธิบดีด้านบริหาร นักวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการส่วนกลาง/ภูมิภาค ผู้เชี่ยวชาญ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้
               อธิบดีเบญจพร เปิดเผยว่า .. "กรมพัฒนาที่ดิน มีความมุ่งหวังว่าจะสามารถขับเคลื่อนแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลสู่การปฏิบัติระดับพื้นที่ในการป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง มีกรอบแนวคิดการพัฒนามาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่อภาคการเกษตรในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินทราบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณจากจังหวัด และมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาโครงการให้สอดคล้องกับมาตรการในการป้องกันและลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยพิบัติต่อภาคการเกษตร รวมทั้งสามารถจัดการอนุรักษ์ดินและน้ำทั้งระบบได้อย่างยั่งยืน"


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery97288 EventGallery97275 EventGallery97276 EventGallery97277 EventGallery97278 EventGallery97279 EventGallery97280 EventGallery97281 EventGallery97282 EventGallery97283 EventGallery97284 EventGallery97285 EventGallery97286 EventGallery97287 EventGallery97289 EventGallery97290 EventGallery97291 EventGallery97292 EventGallery97293
 • EventGallery97288
 • EventGallery97275
 • EventGallery97276
 • EventGallery97277
 • EventGallery97278
 • EventGallery97279
 • EventGallery97280
 • EventGallery97281
 • EventGallery97282
 • EventGallery97283
 • EventGallery97284
 • EventGallery97285
 • EventGallery97286
 • EventGallery97287
 • EventGallery97289
 • EventGallery97290
 • EventGallery97291
 • EventGallery97292
 • EventGallery97293

รูปข่าว