หน้าข่าว

ประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562

               วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การพัฒนาผู้นำเข้าสู่ระบบราชการ 4.0” โดยมีนางปวีณา แสงเดือน ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวรายงานการฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมในระดับ ผู้บริหาร ผอ.กอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง รวม 82 คน ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ การนำองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นความคล่องตัว เพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda – Based) และนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาดำเนินกิจกรรมในระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยง โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งอาศัยปัจจัยที่สำคัญ คือ การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) ดังนั้นผู้นำของหน่วยงานในส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน จึงมีส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรเข้าสู่ระบบราชการ 4.0 ให้ประสบความสำเร็จ


รายงาน/ภาพ : กองการเจ้าหน้าที่ กรมพัฒนาที่ดินEventGallery96382 EventGallery96383 EventGallery96384 EventGallery96385 EventGallery96386 EventGallery96387
  • EventGallery96382
  • EventGallery96383
  • EventGallery96384
  • EventGallery96385
  • EventGallery96386
  • EventGallery96387

รูปข่าว