หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2562 จังหวัดระนอง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

               วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00น. นายภิญโญ สุวรรณชนะ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมการจัดงานวันดินโลก (World Soil Day) ประจำปี 2562 จังหวัดระนอง ซึ่งดำเนินการจัดงานฯในพื้นที่ของสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 และมีการจัดแสดงนิทรรศการ เกี่ยวกับความเป็นมาของวันดินโลก งานวิชาการด้านการพัฒนาที่ดิน พัฒนาการเกษตร และพัฒนาคุณภาพชีวิต จากหน่วยงานต่างๆ โดยมีนางสาวยุพาพร นาควิสัย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและชี้แจงแผนการดำเนินการจัดงานวันดินโลกในครั้งนี้


รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11EventGallery96364 EventGallery96365 EventGallery96366 EventGallery96367 EventGallery96368 EventGallery96369
  • EventGallery96364
  • EventGallery96365
  • EventGallery96366
  • EventGallery96367
  • EventGallery96368
  • EventGallery96369

รูปข่าว