หน้าข่าว

ลงพื้นที่พบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านกุ่ยแหย่ ตำบลถิ่นลิ่น อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2562

               วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี พบกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านกุ่ยแหย่ ต.ถิ่นลิ่น อ.ทองผาภูมิ นายวิเชียร บุญพิทักษ์ กำนันตำบลลิ่นถิ่น และหมอดินอาสา ประธานกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ที่เมื่อก่อนซื้อปุ๋ยใช้เอง เมื่อได้อบรมเป็นหมอดินอาสาจึงมีแนวคิดผลิตปุ๋ยใช้เองจากวัสดุเหลือใช้การเกษตรในพื้นที่ ซึ่งได้รับความสนใจจากเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมเป็นสมาชิก กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาแนะนำการผลิตปุ๋ยให้มีคุณภาพและสัดส่วนที่เหมาะสม ปัจจุบันมีการผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพตามจำนวนที่ตลาดต้องการจำหน่ายให้สมาชิกและผู้สนใจ ในราคาตันละ 7,000-7,500 บาท ทำการผลิตประมาณ 100 ตัน/ปี นอกจากการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แล้ว กลุ่มฯ ยังมีการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อใช้ในการเกษตรอื่น ๆ อีก เช่น ไล่แมลง กำจัดวัชพืชบางชนิด เป็นต้น
               อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แนะนำให้มีการรวบรวมข้อมูลการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในจังหวัด และเข้าดูแลให้มีมาตรฐาน ประชาสัมพันธ์จุดเด่นของปุ๋ยอินทรีย์ในการปรับปรุงสภาพดินเพาะปลูกให้ดีขึ้น ส่งเสริมการขยายตลาด โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ภาครัฐ เอกชน คู่ค้า วางแผนให้มีการตลาดที่มั่นคงและยั่งยืน
               จากนั้น คณะได้เดินทางไปยัง พื้นที่ปลูกกล้วยไข่ของกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ตำบลลิ่นถิ่น มีสมาชิก 43 ราย พื้นที่กว่า 400 ไร่ นายวีระ โซเซ็ง หมอดินอาสา ประธานกลุ่มฯ ได้เล่าถึงว่า เดิมมีการปลูกกล้วยไข่มากว่า 20 ปีอยู่แล้ว จนมีนโยบายรัฐบาลโครงการเกษตรแปลงใหญ่ จึงได้รวมกลุ่มขึ้นมา ได้รับการพัฒนา/คำแนะนำในการจัดการดินที่เหมาะสม การปลูกพืชหลัก พืชรายได้เสริมอื่นๆ รวมถึงความรู้ในการเพิ่มอินทรียวัตถุในดิน ปัจจุบันจะทำการปลูกกล้วยไข่ 2 ปี และทำการเปลี่ยนพืชปลูก(พักดิน) 1 ปี โดยการปลูกพืชตระกูลถั่วและปลูกพืชชนิดอื่น เป็นรายได้ และการร่วมกลุ่มเป็นวิสหกิจชุมชนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ทำได้มีการจัดการผลผลิตสู่ตลาดทั้งภายในและภายนอกที่เป็นระบบมากขึ้น
               อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้สถานีพัฒนาที่ดินแนะนำการปรับเปลี่ยนการจัดการดินให้เหมาะสมกับเกษตรกรทุกรายในแปลงใหญ่นี้ และเก็บข้อมูลความเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ของเกษตรกรหลังจากเข้าร่วมโครงการเพื่อเป็นต้นแบบต่อไป


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery96350 EventGallery96351 EventGallery96352 EventGallery96353 EventGallery96354 EventGallery96355 EventGallery96356 EventGallery96357
  • EventGallery96350
  • EventGallery96351
  • EventGallery96352
  • EventGallery96353
  • EventGallery96354
  • EventGallery96355
  • EventGallery96356
  • EventGallery96357

รูปข่าว