หน้าข่าว

ลงพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

               วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมคณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ต.สิงห์ อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ในการตรวจเยี่ยมเกษตรกร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร จำนวน 150 ราย เนื้อที่ประมาณ 1,757 ไร่ มอบโล่หมอดินอาสา จำนวน 3 ราย มอบสระเก็บน้ำให้แก่สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด รับมอบโครงการบ้านมั่นคงจากพอช. เพื่อส่งมอบต่อให้สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์ จำกัด และเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารอเนกประสงค์สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลบ้านสิงห์ จำกัด พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล และพบปะกับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทำกิน รวม 300 ราย ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลสิงห์จำกัด อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
               จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงแพะ และตรวจเยี่ยมพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลในแปลง No.15 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูกมันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด พืชผักสวนครัว ไม้ผล ยางพารา และเลี้ยงสัตว์ ตรวจเยี่ยมแก้มลิงบ้านพุไม้แดง และตรวจเยี่ยมการสร้างบ้านเกษตรกร


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery96254 EventGallery96247 EventGallery96248 EventGallery96249 EventGallery96250 EventGallery96251 EventGallery96252 EventGallery96253 EventGallery96255 EventGallery96256 EventGallery96257 EventGallery96258 EventGallery96259 EventGallery96260 EventGallery96261 EventGallery96262
 • EventGallery96254
 • EventGallery96247
 • EventGallery96248
 • EventGallery96249
 • EventGallery96250
 • EventGallery96251
 • EventGallery96252
 • EventGallery96253
 • EventGallery96255
 • EventGallery96256
 • EventGallery96257
 • EventGallery96258
 • EventGallery96259
 • EventGallery96260
 • EventGallery96261
 • EventGallery96262

รูปข่าว