หน้าข่าว

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562

               วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร พร้อมด้วยนายโชตินันท์ เที่ยงสายสกุล และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ณ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง เพื่อทรงติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการวังจันทร์รวมรัก ปลูกผักแบ่งปันจากเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน และโครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา


โดยรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ได้กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตในส่วนของกรมพัฒนาที่ดินเพื่อทรงทราบ


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery96240 EventGallery96241 EventGallery96242 EventGallery96243 EventGallery96244 EventGallery96245 EventGallery96246
  • EventGallery96240
  • EventGallery96241
  • EventGallery96242
  • EventGallery96243
  • EventGallery96244
  • EventGallery96245
  • EventGallery96246

รูปข่าว