หน้าข่าว

ตรวจเยี่ยม และมอบหนังสืออนุญาต (ส.ป.ก. 4-01) ให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

                วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ ร่วมคณะร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.เพชรบุรี ในการตรวจเยี่ยมเกษตรกร และมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดราชบุรี และ มอบเอกสารสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจังหวัดเพชรบุรีจำนวน 100 ราย พร้อมมอบบัตรดินดีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ณ บริเวณตลาดกลางการเกษตรท่ายาง (หนองบ้วย) อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
               จากนั้น รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางต่อไปยังธนาคารปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน เลขที่ 145 หมู่ที่ 5 ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เพื่อตรวจเยี่ยมชมการทำปุ๋ยและทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบผง/ปั้นเม็ด ของ นายศักดา ลักษณะภู (หมอดินแอ้ว) หมอดินอาสาประจำอำเภอชะอำ ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถด้านการผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ และการคิดค้นผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง ในการปรับปรุงสภาพพื้นดินของตนเอง สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด ดินมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี และพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง แต่เดิมพื้นที่โรงปุ๋ยอินทรีย์แห่งนี้ อยู่ในพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นดินทราย ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เนื่องจากการใช้ประโยชน์จากที่ดินเป็นระยะเวลานาน ทำให้ดินขาดอินทรียวัตถุ เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกสับปะรดเพราะเป็นพืชใช้น้ำน้อย จากความเสื่อมโทรมดังกล่าว ซึ่งทางสถานีพัฒนาที่ดินเพชรบุรีได้เข้ามาวางแผนการใช้ประโยชน์จากที่ดิน แก้ไขฟื้นฟูสภาพดินและการปรับปรุงดินโดยการปลูกพืชปุ๋ยสด การแก้ปัญหาความเป็นกรดด่างของดินโดยใช้ปูนโดโลไมท์ ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงแนะนำการผลิตปุ๋ยหมัก ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.1 และการทำน้ำหมักชีวภาพ ด้วยสารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ไว้ใช้เอง เป็นการลดต้นทุน และเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างดี
               รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้ทำการส่งมอบสระเก็บน้ำขนาดเล็กในไร่นานอกเขตชลประทาน ให้กับเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี และมอบปัจจัยการปรับปรุงดินและการทำเกษตรอินทรีย์ พร้อมเยี่ยมชมการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์แบบผง/ปั้นเม็ด เยี่ยมชมแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินจังหวัดเพชรบุรี และพบปะพี่น้องหมอดินอาสา สมาชิกธนาคารปุ๋ยอินทรีย์หมอดิน รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery96213 EventGallery96214 EventGallery96215 EventGallery96216 EventGallery96217 EventGallery96218 EventGallery96219 EventGallery96220 EventGallery96221 EventGallery96222
  • EventGallery96213
  • EventGallery96214
  • EventGallery96215
  • EventGallery96216
  • EventGallery96217
  • EventGallery96218
  • EventGallery96219
  • EventGallery96220
  • EventGallery96221
  • EventGallery96222

รูปข่าว