หน้าข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Foresight) เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร

วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562

               วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Foresight) เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกอง/สำนักส่วนกลาง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมพัฒนาที่ดิน จำนวน 40 คน ได้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดการคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Foresight) และตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงและโอกาสที่จะเกิดขึ้นกับกรมพัฒนาที่ดิน รวมทั้งสามารถคิดวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่าง ๆ ทั้งในอดีตและปัจจุบัน และคาดการณ์อนาคตของกรมพัฒนาที่ดินได้อย่างมีเหตุผล สามารถผลักดันงานการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรของกรมพัฒนาที่ดินสำเร็จตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.อภิวัฒน์ รัตนวราหะ ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การคาดการณ์เชิงยุทธศาสตร์ (Foresight) เพื่อการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กร มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery96187 EventGallery96188 EventGallery96189 EventGallery96190 EventGallery96191 EventGallery96192 EventGallery96193
  • EventGallery96187
  • EventGallery96188
  • EventGallery96189
  • EventGallery96190
  • EventGallery96191
  • EventGallery96192
  • EventGallery96193

รูปข่าว