หน้าข่าว

เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 05 พฤศจิกายน 2562

               วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โครงการทหารพันธุ์ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้กำลังพลของกองทัพมีความรู้ในการปลูกผักปลอดภัยและมีคุณภาพได้มาตรฐานสำหรับการบริโภค เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือน หากเหลือจากการบริโภคแล้ว จะจำหน่ายเป็นรายได้เสริม โดยจัดกิจกรรมให้พลทหารกองประจำการในแต่ละผลัดเข้าร่วมโครงการหลังจากที่ผ่านการฝึกทางการทหารแล้ว
               สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของโครงการทหารพันธุ์ดี ค่ายประจักษ์ศิลปาคม เป็นพื้นที่เกือบราบที่รองรับด้วยชั้นหินอมเกลือ เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย ความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เสี่ยงต่อการขาดน้ำ และบางบริเวณพบคราบเกลือบนผิวดิน กรมพัฒนาที่ดิน โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุดร ได้เข้าไปดำเนินการปรับสภาพพื้นที่และปรับปรุงดินในแปลงนา แปลงปลูกผัก และแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียว กข.6 โดยใช้ปูนโดโลไมท์ และเพิ่มอินทรียวัตถุในดินโดยการใช้ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยพืชสด และให้คำแนะนำการปรับพื้นที่ ขุดคูส่งน้ำ เพื่อให้การใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน 

EventGallery96166 EventGallery96167 EventGallery96168 EventGallery96169 EventGallery96170 EventGallery96171 EventGallery96172 EventGallery96173 EventGallery96174 EventGallery96175 EventGallery96176
 • EventGallery96166
 • EventGallery96167
 • EventGallery96168
 • EventGallery96169
 • EventGallery96170
 • EventGallery96171
 • EventGallery96172
 • EventGallery96173
 • EventGallery96174
 • EventGallery96175
 • EventGallery96176

รูปข่าว