หน้าข่าว

เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ ในงาน Digital Government Awards 2019

วันที่ 30 ตุลาคม 2562

                วันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เข้ารับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ จากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในงาน Digital Government Awards 2019 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

               กรมพัฒนาที่ดิน ตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยออกประกาศยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน จากประชาชนผู้มาขอรับบริการของกรมพัฒนาที่ดิน มาตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2561  นอกจากนี้ได้เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนและจัดทำระบบบริการตรวจสอบข้อมูล เพื่อรองรับการอ่านข้อมูลประชาชนจากระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ แทนการใช้สำเนาเอกสาร อีกทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับให้บริการประชาชนโดยให้สามารถใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) ร่วมกับเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชน (Smart Card Reader) พร้อมแจ้งจุดบริการยกเลิกสำเนาเอกสาร โดยปักหมุดพิกัดจุดบริการของหน่วยงานภายในกรมพัฒนาที่ดินบนแอปพลิเคชัน CITIZENInfo เพื่อให้ประชาชนผู้ขอรับบริการทราบจุดบริการและรายละเอียดของบริการที่มีการแจ้งยกเลิกการขอสำเนาเอกสารราชการผ่านแอปพลิเคชัน และผู้รับบริการสามารถประเมินความพึงพอใจผ่านแอปพลิเคชันได้
               งานบริการในปัจจุบันที่กรมพัฒนาที่ดินยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านในทุกจุดบริการของกรมพัฒนาที่ดินทั่วประเทศ ได้แก่ บริการผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์สารเร่งซุปเปอร์ พด. บริการกล้าหญ้าแฝก บริการเมล็ดพันธ์เพื่อการพัฒนาที่ดิน บริการสารปรับปรุงดิน บริการน้ำหมักชีวภาพ บริการแผนที่และข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน บริการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดิน และบริการขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน จากการที่กรมพัฒนาที่ดินได้ขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารงานและการให้บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง เพื่ออำนวยความสะดวก เสริมสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการ และพัฒนางานบริการเพื่อมุ่งสู่ Thailand 4.0  ส่งผลให้กรมพัฒนาที่ดินได้รับคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่ได้รับรางวัลการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลตามโครงการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ


รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery96002 EventGallery96010 EventGallery96011 EventGallery96012 EventGallery96013 EventGallery96014 EventGallery96015 EventGallery96016
  • EventGallery96002
  • EventGallery96010
  • EventGallery96011
  • EventGallery96012
  • EventGallery96013
  • EventGallery96014
  • EventGallery96015
  • EventGallery96016

รูปข่าว