หน้าข่าว

ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเตรียมงานวันดินโลก ปี 2562

วันที่ 18 ตุลาคม 2562

               วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายก่อเกียรติ  จันทร์พึ่งสุข ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 ประชุมชี้แจงรายละเอียดการเตรียมงานวันดินโลก ปี 2562 “ปกป้องอนาคต ลดการชะล้างดิน” แก่กลุ่มเกษตรกร อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมวันดินโลก พร้อมทั้งหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองในพื้นที่แปลงสาธิตการรณรงค์ไถกลบพืชปุ๋ยสดในงานวันดินโลก ซึ่งสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5 สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ปอเทืองให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปลูกปอเทืองเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน และเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เกษตรกรเห็นถึงความสำคัญของการปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด เป็นการเพิ่มธาตุอาหาร ตรึงไนโตรเจน ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ผลผลิตของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ณ เทศบาลตำบลนาแพง อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น

รายงาน/ภาพ : สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 5

 

EventGallery95841 EventGallery95839 EventGallery95840 EventGallery95842 EventGallery95843 EventGallery95844 EventGallery95845 EventGallery95846 EventGallery95847
  • EventGallery95841
  • EventGallery95839
  • EventGallery95840
  • EventGallery95842
  • EventGallery95843
  • EventGallery95844
  • EventGallery95845
  • EventGallery95846
  • EventGallery95847

รูปข่าว