หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดโครงการ Kick off ปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

                วันพุธที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการ Kick off ปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด ณ หมู่ที่ 11 บ้านศรีบัว ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก ร้อยเอก ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ถั่วพร้า/ปอเทือง) จำนวน 100 ตัน ให้กับเกษตรกรจํานวน 175 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 2,000 ไร่ และข้าวสาร ให้แก่หมอดินอาสา และเกษตรกร จํานวน 400 ชุด เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัยหลังจากน้ำลด
               จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ จากอิทธิพลของพายุโซนร้อน ระดับ 3 โพดุล และ คาจิกิ จ.อุบลราชธานี เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับอิทธิพลจากพายุดังกล่าวในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 21 จังหวัด ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม เป็นต้นมา ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำการเกษตร ประมาณ 3,360,000 ไร่ ประชาชนเดือดร้อนกว่า 1.8 ล้านครัวเรือน เกษตรกรกว่า 6 แสนราย ได้รับผลกระทบ และหลังจากพายุสงบลง ก็ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องประกอบกับมีน้ำหนุน จนกระทั่งถึงวันที่ 22 กันยายน 2562 ทําให้เกิดความเสียหายอย่างหนักในหลายในพื้นที่ของ จ.อุบลราชธานี สําหรับ อ.เขื่องใน ได้รับผลกระทบ จํานวน 17 ตําบล 126 หมู่บ้าน ประชาชน 3,559 ครัวเรือน จํานวนประชากร 14,136 คน โดยพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประกอบด้วย นาข้าว พืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น ชุมชน และพื้นที่อื่นๆ รวม เนื้อที่ 392,878 ไร่ ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายลง และหลายพื้นที่กลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติแล้ว แต่ยังคงความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก เหตุการณ์ดังกล่าว ทั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำการเกษตรที่เกิดน้ำท่วมขังเป็นระยะเวลานาน ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทํา “โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย” เพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันบูรณาการดําเนินการช่วยเหลือ ฟื้นฟู เกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร รวมถึงสร้างการรับรู้เพื่อเตรียมทําการเกษตรตามหลักวิชาการ สนับสนุนส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างรวดเร็ว
                "วันนี้เป็นการ Kick Off โครงการปลูกพืชเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์สร้างรายได้ในพื้นที่นาหลังน้ำลด เป็นการเสริมสร้างรายได้ให้พี่น้องเกษตรกรในการนำเมล็ดพันธุ์มาขายให้แก่กรมพัฒนาที่ดิน ซึ่งจะตกอยู่ประมาณกิโลกรัม 23 - 30 บาท ในขณะเดียวกันหลังจากเก็บเมล็ดพันธุ์เสร็จแล้ว ก็จะไถกลบเพื่อเป็นพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินต่อไป" หลังจากนั้น ได้พบปะเกษตรกรและผู้ร่วมงาน พร้อมทั้งหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองและถั่วพร้าในแปลงนาร่วมกับเกษตรกร


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95794 EventGallery95788 EventGallery95789 EventGallery95790 EventGallery95791 EventGallery95792 EventGallery95793 EventGallery95795 EventGallery95796 EventGallery95797 EventGallery95798 EventGallery95799 EventGallery95800 EventGallery95801 EventGallery95802 EventGallery95803 EventGallery95804
 • EventGallery95794
 • EventGallery95788
 • EventGallery95789
 • EventGallery95790
 • EventGallery95791
 • EventGallery95792
 • EventGallery95793
 • EventGallery95795
 • EventGallery95796
 • EventGallery95797
 • EventGallery95798
 • EventGallery95799
 • EventGallery95800
 • EventGallery95801
 • EventGallery95802
 • EventGallery95803
 • EventGallery95804

รูปข่าว