หน้าข่าว

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

วันที่ 16 ตุลาคม 2562

ประกาศ กรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (รายละเอียดเพิ่มเติม) [16 ตุลาคม 2562]

รูปข่าว