หน้าข่าว

ประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น

วันที่ 07 ตุลาคม 2562

               วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 โดยมีนายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ และนายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมพร้อมเสนอแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการ สพข./สพด./กอง/สำนัก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 120 คน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น สำหรับการจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2562 ไปพลางก่อน และรับฟังการชี้แจงงบประมาณ และการจัดสรรงบประมาณให้กับหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคของกรมพัฒนาที่ดิน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
          1) แผนงาน พื้นฐาน ประกอบด้วย
              ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุงและพัฒนา
                    กิจกรรมหลักที่ 1 ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน
              ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาที่ดิน
                    กิจกรรมหลักที่ 2 คลินิกเกษตรเคลื่อนที่
                    กิจกรรมหลักที่ 3 การพัฒนาหมอดินอาสาและหมอดินน้อย
                    กิจกรรมหลักที่ 4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน
              ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรดินและน้ำได้รับการพัฒนา
                    กิจกรรมหลักที่ 5 ปรับปรุงคุณภาพดิน
                    กิจกรรมหลักที่ 6 ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
                    กิจกรรมหลักที่ 7 การพัฒนาที่ดินพื้นที่เฉพาะ
                    กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร
                    กิจกรรมหลักที่ 9 การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดโลกร้อน
          2) แผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย
                    โครงการที่ 1 พัฒนาที่ดินโครงการหลวง
                    โครงการที่ 2 ส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
          3) กลุ่มงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ (Agenda)
          4) กลุ่มประมาณรายจ่ายพื้นที่ (Area) (ไม่มีหมวดงบดำเนินงานต่อเนื่อง)

รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดินEventGallery95638 EventGallery95639 EventGallery95640 EventGallery95641 EventGallery95642 EventGallery95643 EventGallery95644 EventGallery95645 EventGallery95646 EventGallery95647 EventGallery95648 EventGallery95649 EventGallery95650 EventGallery95651 EventGallery95652 EventGallery95653 EventGallery95654 EventGallery95655
 • EventGallery95638
 • EventGallery95639
 • EventGallery95640
 • EventGallery95641
 • EventGallery95642
 • EventGallery95643
 • EventGallery95644
 • EventGallery95645
 • EventGallery95646
 • EventGallery95647
 • EventGallery95648
 • EventGallery95649
 • EventGallery95650
 • EventGallery95651
 • EventGallery95652
 • EventGallery95653
 • EventGallery95654
 • EventGallery95655

รูปข่าว