หน้าข่าว

ประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยทรัพยากรดินกับสถาบัน International Research and Development (IRD) ณ ประเทศฝรั่งเศส

วันที่ 03 ตุลาคม 2562

               นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีด้านวิชาการ ร่วมประชุมหารือเรื่องความร่วมมือทางวิชาการด้านการวิจัยทรัพยากรดินกับสถาบัน International Research and Development (IRD) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยนานาชาติของประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 30 กันยายน - 3 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมี H.E. Mrs. Barbier Elisabeth อดีตเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำอาฟริกาใต้ และรองผู้บริหารของสถาบัน IRD ให้การต้อนรับ ณ ประเทศฝรั่งเศส
               ผลจากการหารือได้ข้อสรุปว่า กรมพัฒนาที่ดินและสถาบัน IRD เห็นพ้องจะดำเนินความร่วมมือระหว่างกันใน 2 เรื่อง ได้แก่ การจัดการคาร์บอน และการจัดการการชะล้างพังทลายของดิน ซึ่งเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญเนื่องจากส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหาร โดยสถาบัน IRD จะสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญและองค์ความรู้ในสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงหาแหล่งทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือ ในการเดินทางครั้งนี้คณะได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดินของสถาบัน IRD ซึ่งมีความก้าวหน้าในเรื่องเครื่องมือ อุปกรณ์ และวิธีการทดสอบทางแร่วิทยาและการเคลื่อนที่ของน้ำในดินเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดวิธีการที่มีความแม่นยำสูงในการจัดการดินที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ นอกนี้ ยังได้เยี่ยมชมการจัดการพื้นที่ทิ้งร้างของชุมชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะชุมชน และการจัดการดินและน้ำ รวมทั้งศึกษาการผลิต biogass จากขยะสดด้วยวิธีปิด ซึ่งจะทำให้สามารถตั้งโรงงานภายในชุมชนได้โดยไม่ส่งกลิ่นรบกวน และไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนของเสียในดินและน้ำ รวมทั้งช่วยให้การเก็บและขนส่งขยะสะดวกมากขึ้น
               สถาบัน IRD และกรมพัฒนาที่ดินมีความร่วมมือระหว่างกันมาตั้งแต่ปี 2538 โดยเน้นการวิจัยเชิงลึกเพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับประกอบการกำหนดแผนการแก้ไขปัญหาดินโดยเฉพาะดินเค็มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและดินเสื่อมโทรม ที่ผ่านมา กรมพัฒนาที่ดินได้รับการสนับสนุนเครื่องมือทดสอบในห้องปฏิบัติการจุลินทรีย์ดิน การพัฒนาบุคลากรในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งการฝึกอบรมระยะสั้นทั้งในประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน


 

EventGallery95621 EventGallery95622 EventGallery95623 EventGallery95624 EventGallery95625 EventGallery95626 EventGallery95627 EventGallery95628 EventGallery95629 EventGallery95630 EventGallery95631 EventGallery95632 EventGallery95633
 • EventGallery95621
 • EventGallery95622
 • EventGallery95623
 • EventGallery95624
 • EventGallery95625
 • EventGallery95626
 • EventGallery95627
 • EventGallery95628
 • EventGallery95629
 • EventGallery95630
 • EventGallery95631
 • EventGallery95632
 • EventGallery95633

รูปข่าว