หน้าข่าว

ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน และเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินบ้านดอนอภัย ตำบลป่าแลวหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน

วันที่ 05 ตุลาคม 2562

               วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดน่าน เยี่ยมศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ดินบ้านดอนอภัย ต.ป่าแลวหลวง อ.สันติสุข หมอดินอาสานายยศ ปั้นละ ประธานศูนย์ฯ กล่าวว่ามีพื้นที่ 5 ไร่ เดิมปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และมันสำปะหลัง มีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีกำจัดวัชพืชอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ในปี 2551 ได้สมัครเป็นหมอดินอาสาหมู่บ้าน รับความรู้ในการปรับปรุงดิน ทำปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโดยเทคโนโลยีของกรมพัฒนาที่ดิน ต่อมามีความคิดลดการใช้สารเคมี และได้เป็นแกนนำของชุมชน ในการใช้เศษวัสดุเหลือใช้จากแปลงพืชมาทำเป็นปุ๋ยอินทรีย์ และกำจัดแมลงศัตรู ปัจจุบันรวมกลุ่มเกษตรกรลดการเผาตอซังได้กว่า 50 ราย พื้นที่มากกว่า 100 ไร่ หันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์ โดยมีแนวคิดที่จะลด และงดการใช้สารเคมีในที่สุด อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้แนะนำการตั้งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ชุมชน และพืชอินทรีย์แบบมีส่วนร่วมที่เรียกว่า PGS และให้เป็นศูนย์ขยายผลของหมู่บ้าน ติดตามโครงการปลูกถั่วเหลื่อมข้าวโพด เพื่อลด/งด การใช้สารเคมีในพื้นที่ลาดชัน บ้านนาเลา ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน เกษตรกรได้เลือกถั่วนิ้วนางแดงและถั่วแดง ร่วมกับข้าวโพด ผลการศึกษาในปีแรก เกษตรกรมีความพึงพอใจจากสภาพดินที่ดีขึ้น และรายได้เสริมจากถั่ว โดยเฉพาะลดการใช้สารเคมีได้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินมอบหมายให้นักวิชาการศึกษาอย่างต่อเนื่องและขยายผลสู่พื้นที่ข้างเคียง โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามงานแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ บ้านน้ำเกี๋ยนใต้ ต.น้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน เนื่องจากปัญหาภัยพิบัติจากฝนแล้ง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นในดินและลดความเสี่ยงของพืชผลจากการขาดแคลนน้ำ ได้แนะนำให้ท้องถิ่นทำแผนการบริหารจัดการน้ำตั้งแต่แหล่งน้ำต้นทุนจนถึงระบบท่อส่งน้ำเข้าแปลงเกษตร โดยเฉพาะการดูแลรักษาแหล่งน้ำในระยะยาว ขอให้ชุมนุมเข้ามามีส่วนร่วมด้วย


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดินEventGallery95614 EventGallery95615 EventGallery95616 EventGallery95617 EventGallery95618 EventGallery95619 EventGallery95620
  • EventGallery95614
  • EventGallery95615
  • EventGallery95616
  • EventGallery95617
  • EventGallery95618
  • EventGallery95619
  • EventGallery95620

รูปข่าว