หน้าข่าว

ประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 02 ตุลาคม 2562

               วันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 134 – 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
               การประชุมครั้งนี้ ในส่วนของกรมพัฒนาที่ดิน ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานของหน่วยงานต่อคณะกรรมการการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ปี 2562 พลางก่อน) ดังนี้
               1) บทบาทหน้าที่ และโครงสร้างองค์กร
               2) แผนเตรียมการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2562
               3) การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล ซึ่งประกอบด้วย 6 โครงการ ดังนี้
                    3.1) โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่เกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map)
                    3.2) การป้องกันการล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์และน้ำ
                    3.3) โครงการเกษตรอินทรีย์
                    3.4) แผนเตรียมรับสถานการณ์ ภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง (ปี 2562)
                    3.5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
                    3.6) โครงการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล
               4) การจัดทำ Big Data ด้านการพัฒนาที่ดิน ได้แก่ การพัฒนาฐานข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) ทำการต่อยอดโครงการบัตรดินดี ทำให้ได้ข้อมุล Big Data จากเกษตรกรผู้ถือบัตร การเชื่อมโยงฐานข้อมูลผู้ถือบัตรดินดีกับฐานข้อมูลของกรมฯ และหน่วยงานอื่นๆ และวิเคราะห์ข้อมูลนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงาน


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95596 EventGallery95597 EventGallery95598 EventGallery95599 EventGallery95600 EventGallery95601 EventGallery95602 EventGallery95603 EventGallery95604 EventGallery95605 EventGallery95606 EventGallery95607 EventGallery95608 EventGallery95609
 • EventGallery95596
 • EventGallery95597
 • EventGallery95598
 • EventGallery95599
 • EventGallery95600
 • EventGallery95601
 • EventGallery95602
 • EventGallery95603
 • EventGallery95604
 • EventGallery95605
 • EventGallery95606
 • EventGallery95607
 • EventGallery95608
 • EventGallery95609

รูปข่าว