หน้าข่าว

ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกทุ่งกุลาร้องไห้

วันที่ 26 กันยายน 2562

               วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าและอุปสรรคการดำเนินงาน งานปรับพื้นที่นา โครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกทุ่งกุลาร้องไห้ พื้นที่ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง


รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
             สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน

ภาพ :     ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
             สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95552 EventGallery95551 EventGallery95553 EventGallery95554 EventGallery95555 EventGallery95556 EventGallery95557 EventGallery95558 EventGallery95559 EventGallery95560
  • EventGallery95552
  • EventGallery95551
  • EventGallery95553
  • EventGallery95554
  • EventGallery95555
  • EventGallery95556
  • EventGallery95557
  • EventGallery95558
  • EventGallery95559
  • EventGallery95560

รูปข่าว