หน้าข่าว

ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล

วันที่ 26 กันยายน 2562

               วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562 นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางไปยังบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัฒกรรมในการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่แบบองค์รวมในระดับตำบล (Smart Tambon Model) ณ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
               โครงการ Smart Tambon Model เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 20 ปี (2560-2579) ที่มุ่งเน้นพัฒนาที่ดินให้สมบูรณ์ เพิ่มพูนผลผลิต ในทิศทางการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการมีส่วนร่วม ซึ่งความเชี่ยวชาญของกรมพัฒนาที่ดิน จะสนับสนุนและส่งเสริมความรู้ให้ชุมชนเกิดการใช้ประโยชน์จากดินอย่างถูกต้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ หากชุมชนรู้จักและเข้าใจดินของตนเองอย่างถูกต้องด้วยความรู้และเทคโนโลยี จะมีส่วนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำเกษตร ส่งผลต่อคุณภาพผลผลิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของชุมชน


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95542 EventGallery95540 EventGallery95541 EventGallery95543
  • EventGallery95542
  • EventGallery95540
  • EventGallery95541
  • EventGallery95543

รูปข่าว