หน้าข่าว

ประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 (COP14) ณ the India Expo Center and Mart กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

วันที่ 10 กันยายน 2562

               วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการแปรสภาพเป็นทะเลทราย สมัยที่ 14 (COP14) ณ the India Expo Center and Mart กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย เข้าร่วมการประชุม Interactive dialogue ในหัวข้อ a Values-Based Approach to Land Stewardship และ Healthy Land: Healthy People โดยที่ประชุมหารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหลักการ (approaches) ในด้านสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติมาตรการการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน และความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการที่ดินกับสุขภาพของประชาชน การผลิตที่ขาดการจัดการที่ดินอย่างเหมาะสม ส่งผลกระทบต่อการสูญเสียหน้าดิน การปนเปื้อนสารเคมีในดิน น้ำ และความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกร และผู้บริโภค ดังนั้น มาตรการจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน (SLM) มีความสำคัญต่อความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน น้ำ ระบบนิเวศ และสุขภาพของเจ้าของที่ดิน นอกจากนี้ เยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในการประชุม COP 14 ทำให้ทราบแนวทาง และการดำเนินงานด้านการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินในหลายๆ ด้าน เช่น การพัฒนาฐานข้อมูลดิจิตอลเพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับลุ่มน้ำย่อย การพัฒนาชุมชนหรือหลักการพัฒนาแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และวิธีการและเครื่องมือในการประเมินความเสื่อมโทรมของที่ดิน เป็นต้น


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery95306 EventGallery95305 EventGallery95307 EventGallery95308 EventGallery95309 EventGallery95310 EventGallery95311 EventGallery95312 EventGallery95313
  • EventGallery95306
  • EventGallery95305
  • EventGallery95307
  • EventGallery95308
  • EventGallery95309
  • EventGallery95310
  • EventGallery95311
  • EventGallery95312
  • EventGallery95313

รูปข่าว