หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น

วันที่ 10 กันยายน 2562

               วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 การประชุมครั้งนี้เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านอำนวยการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 ซึ่งคณะอนุกรรมการ มีจำนวน 3 คณะ
               1) คณะอนุกรรมการด้านอำนวยการจัดงานวันดินโลก ปี 2562
               2) คณะอนุกรรมการด้านวิชาการวันดินโลก ปี 2562
               3) คณะอนุกรรมการด้านกิจกรรมพิเศษวันดินโลก ปี 2562
               โดยทั้ง 3 คณะ จะต้องมีความเชื่อมโยงกัน และต้องมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันกัน รวมถึงการสรุปผลการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนวันดินโลก เมื่อวันพุธที่ 4 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา และติดตามความก้าวหน้าของแผนกิจกรรมงานวันดินโลกเดือนกันยายน - เดือนธันวาคม ปี 2562 และแผนการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5 -8 ธันวาคม 2562 ปี 2562 ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี รวมทั้งพิจารณากำหนดการและกิจกรรมในงานวันดินโลก ปี 2562 ในแต่ละวัน เช่น ในส่วนของกิจกรรมพิธีเปิด การจัดสถานที่ นิทรรศการ ความรู้ด้านวิชาการ และการจัดกรรมพิเศษ ซึ่งแต่ละกอง/สำนัก ต้องให้ข้อมูลในส่วนกิจกรรมที่รับผิดชอบ เพื่อให้กองแผนงานดูเรื่องงบประมาณในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้มีความสอดคล้องกับงบประมาณในทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น
                สำหรับการจัดงานวันดินโลก ปี 2562 ซึ่งในปีนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดงานฯ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562 จึงต้องมีการเตรียมงานให้มีความละเมียดเป็นพิเศษในทุกขั้นตอน การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญกรมฯ ผู้อำนวยการ สพข./ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery95295 EventGallery95296 EventGallery95297 EventGallery95298 EventGallery95299 EventGallery95300 EventGallery95301 EventGallery95302 EventGallery95303 EventGallery95304
  • EventGallery95295
  • EventGallery95296
  • EventGallery95297
  • EventGallery95298
  • EventGallery95299
  • EventGallery95300
  • EventGallery95301
  • EventGallery95302
  • EventGallery95303
  • EventGallery95304

รูปข่าว