หน้าข่าว

ลงพื้นที่ทดสอบการใช้ระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง ณ อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

     วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางอรนาฏ โอวาทตระกูล ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ และเจ้าหน้าที่  ศทส. ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินฉะเชิงเทรา ลงพื้นที่พบปะเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าว มะม่วง และข้าว ในพื้นที่ ตำบลก้อนแก้ว ตำบลบางตลาด อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อทดสอบการใช้เว็บแอปพลิเคชันและโมบายแอปพลิเคชัน และตรวจสอบระบบสารสนเทศเชิงพื้นที่เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินเกษตรกรรายแปลง (LDD On Farm)  ในการบริหารจัดการแปลงเกษตรกร ตั้งแต่การเตรียมดิน การปลูก การบำรุงรักษา การจัดการศัตรูพืช การเก็บเกี่ยว คำแนะนำการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน และแสดงรายงานผลการบริหารจัดการรายแปลง  พร้อมทั้ง สัมภาษณ์เกษตรกร เกี่ยวกับการจัดการดูแลแปลงจริง และค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร ตั้งแต่เริ่มต้นการผลิตจนเก็บเกี่ยว  เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปปรับปรุงในระบบ LDD On Farm ต่อไป

     รายงาน/ภาพ : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94940 EventGallery94939 EventGallery94941 EventGallery94942 EventGallery94943 EventGallery94944 EventGallery94945 EventGallery94946 EventGallery94947 EventGallery94948 EventGallery94949 EventGallery94950
 • EventGallery94940
 • EventGallery94939
 • EventGallery94941
 • EventGallery94942
 • EventGallery94943
 • EventGallery94944
 • EventGallery94945
 • EventGallery94946
 • EventGallery94947
 • EventGallery94948
 • EventGallery94949
 • EventGallery94950

รูปข่าว