หน้าข่าว

ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

วันที่ 16 สิงหาคม 2562

     วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน ร่วมเป็นวิทยากรในการสัมมนา เนื่องด้วยกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างกระบวนการรับรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อเท็จจริง ปัญหาอุปสรรคข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแนวทางและแผนบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจ (Zoning) สำหรับสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี จังหวัดนครปฐม

     รายงาน/ภาพ : กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94860 EventGallery94861 EventGallery94862 EventGallery94863
  • EventGallery94860
  • EventGallery94861
  • EventGallery94862
  • EventGallery94863

รูปข่าว