หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพฯ

วันที่ 13 สิงหาคม 2562

     วันอังคารที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นายสถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ที่ 2/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 และคำสั่งคณะอนุกรรมการจัดประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 รวมทั้งผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 และโครงการจัดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 นอกจากนี้ยังมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานการจัดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 รายงานความก้าวหน้าการจัดการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ปี 2562 ด้านต่างๆ ดังนี้
     1) คณะทำงานด้านการจัดการประชุม ประสานงาน ลงทะเบียน ปฏิคม พิธีการ และสถานที่
     2) คณะทำงานด้านวิชาการ
     3) คณะทำงานด้านตัดสินการนำเสนอผลงานภาคนิทรรศการ
     ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ผู้เชี่ยวชาญฯ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน ชั้น 2 อาคาร 6 ชั้น กรุงเทพฯ

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94713 EventGallery94714 EventGallery94715 EventGallery94716 EventGallery94717 EventGallery94718 EventGallery94719 EventGallery94720 EventGallery94721 EventGallery94722
  • EventGallery94713
  • EventGallery94714
  • EventGallery94715
  • EventGallery94716
  • EventGallery94717
  • EventGallery94718
  • EventGallery94719
  • EventGallery94720
  • EventGallery94721
  • EventGallery94722

รูปข่าว