หน้าข่าว

เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ 13 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 สิงหาคม 2562

     วันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 16.15 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานเปิดงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ภายใต้กรอบแนวคิด “สืบสาน รักษา และต่อยอดศาสตร์พระราชา พัฒนาการเกษตรไทย เทิดไท้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ได้ทรงช่วยเหลือราษฎรผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ และให้ประชาชนทั่วไป ที่ได้ร่วมชมงานได้น้อมนำแนวพระราชดำริ ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
     ทั้งนี้ กรมพัฒนาที่ดิน ได้ร่วมจัดกิจกรรมในงาน “สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ” ครั้งที่ 13 ระหว่างวันที่ 8 – 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โดยได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 1) ส่วนของนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 2) ส่วนของการจัดกิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพ สำหรับส่วนที่ 1 ส่วนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินั้นจะเป็นการน้อมนำพระราชดำรัส สืบสานตามพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการรักษาและใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและน้ำ พัฒนาการเกษตรของไทย และเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม ซึ่งในส่วนของนิทรรศการนี้ ประกอบด้วย ภาพพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินในพื้นที่สูง และภาพถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรมแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อประชาสัมพันธ์วันดินโลก การสร้างแบบจำลองระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่สูง ภายใต้แนวคิด “Stop Soil Erosion, Save Our Future” จัดตั้งแท่นจำลอง และโปสเตอร์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทางดิน รวมถึงการประชาสัมพันธ์โครงการบัตรดินดี (ID Din Dee) เฉลิมพระเกียรติ และแจกจ่ายผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ (สารเร่ง พด.) จำนวน 300 ชุดต่อวัน และส่วนที่ 2 กิจกรรมสาธิตและฝึกอาชีพ เพื่อเป็นการเสริมสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้เกิดความตระหนักและรู้จักคุณค่าของดิน โดยจัดทำโครงการค่าย “เยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” สมัยที่ 5 พ.ศ. 2562 การจัดกิจกรรมในส่วนนี้ประกอบด้วย การสาธิตผลิตน้ำหมักชีวภาพ และกิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านดิน ให้แก่เยาวชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม

     รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94701 EventGallery94702 EventGallery94703 EventGallery94704 EventGallery94705 EventGallery94706 EventGallery94707 EventGallery94708 EventGallery94709 EventGallery94710 EventGallery94711 EventGallery94712
 • EventGallery94701
 • EventGallery94702
 • EventGallery94703
 • EventGallery94704
 • EventGallery94705
 • EventGallery94706
 • EventGallery94707
 • EventGallery94708
 • EventGallery94709
 • EventGallery94710
 • EventGallery94711
 • EventGallery94712

รูปข่าว