หน้าข่าว

จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" ด้วยการทำความสะอาด ปัดกวาดลานวัด ขัดล้างห้องน้ำ เก็บเศษขยะบริเวณรอบๆ วัด และบริเวณพระอุโบสถ ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร

วันที่ 06 สิงหาคม 2562

     วันอังคารที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายฆนนาท ภู่กรรณ์ เลขานุการกรมพัฒนาที่ดิน นำข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างกรมพัฒนาที่ดิน จัดกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ปี 2562 ด้วยการทำความสะอาด ปัดกวาดลานวัด ขัดล้างห้องน้ำ เก็บเศษขยะบริเวณรอบๆ วัด และบริเวณพระอุโบสถ เพื่อให้เกิดความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสวยงาม พร้อมทั้งถวายอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับทางวัดเพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร
     สำหรับการจัดโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" กรมพัฒนาที่ดินได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนองพระราชปณิธาน พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน อีกทั้งการจัดโครงการจิตอาสายังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการพัฒนายกระดับจิตใจให้ข้าราชการกรมพัฒนาที่ดิน ให้มีจิตเอื้อเฟื้อ เสียสละ ทำความดีด้วยความเต็มใจโดยไม่เห็นแก่เงินค่าจ้าง และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมมากยิ่งขึ้น ตลอดจนได้ร่วมกันทำความดี เพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

     รายงาน/ภาพ : สำนักงานเลขานุการกรม


EventGallery94618 EventGallery94619 EventGallery94620 EventGallery94621 EventGallery94622 EventGallery94623 EventGallery94624 EventGallery94625 EventGallery94626 EventGallery94627 EventGallery94628 EventGallery94629 EventGallery94630 EventGallery94631 EventGallery94632 EventGallery94633
 • EventGallery94618
 • EventGallery94619
 • EventGallery94620
 • EventGallery94621
 • EventGallery94622
 • EventGallery94623
 • EventGallery94624
 • EventGallery94625
 • EventGallery94626
 • EventGallery94627
 • EventGallery94628
 • EventGallery94629
 • EventGallery94630
 • EventGallery94631
 • EventGallery94632
 • EventGallery94633

รูปข่าว