หน้าข่าว

ร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศ ณ หอประชุม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 02 สิงหาคม 2562

     วันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 28 กรกฏาคม – 3 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมีนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุม อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จำนวน 13 ด้าน ได้แก่ พืช ปศุสัตว์ ประมง ข้าว ชลประทาน พัฒนาที่ดิน เป็นต้น และการให้บริการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
     คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหา การผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็ว อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยเป็นการปฏิบัติงานในเชิงรุกที่ทำให้เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายที่มีปัญหาให้ได้รับบริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน วินิจฉัยโรคพืช โรคสัตว์ รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและฝึกอบรมความรู้การเกษตรเสริมเพิ่มเติมควบคู่กัน

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94535 EventGallery94536 EventGallery94537 EventGallery94538 EventGallery94539 EventGallery94540 EventGallery94541 EventGallery94542 EventGallery94543 EventGallery94544 EventGallery94545 EventGallery94546 EventGallery94547 EventGallery94548 EventGallery94549 EventGallery94550 EventGallery94551 EventGallery94552 EventGallery94553
 • EventGallery94535
 • EventGallery94536
 • EventGallery94537
 • EventGallery94538
 • EventGallery94539
 • EventGallery94540
 • EventGallery94541
 • EventGallery94542
 • EventGallery94543
 • EventGallery94544
 • EventGallery94545
 • EventGallery94546
 • EventGallery94547
 • EventGallery94548
 • EventGallery94549
 • EventGallery94550
 • EventGallery94551
 • EventGallery94552
 • EventGallery94553

รูปข่าว