หน้าข่าว

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 2 ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

วันที่ 01 สิงหาคม 2562

               วันพฤหัสบดีที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารยุทธศาสตร์ แผนงาน งบประมาณ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประจำปีงบประมาณ 2562 สำหรับผู้บริหาร” ครั้งที่ 2 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ โรงแรม ลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนด์ สปา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้อง จำนวน 131 คน สามารถนำความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในการฝึกประสบการณ์ในการฝึกปฏิบัติของแต่ละหัวข้อไปประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการในหน่วยงานของตนเองได้ สามารถแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยใช้หลักวิชาการที่ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากลเริ่มตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์ การนำยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ การจัดทำงบประมาณ การบริหารโครงการ และการประเมินความคุ้มค่าของการดำเนินงาน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา นักวิจัย ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยากรผู้ทรงวุฒิ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่อง การบริหารงานสมัยใหม่เชิงยุทธศาสตร์ มาให้ความรู้แก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมพัฒนาที่ดินในครั้งนี้
               รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เปิดเผยว่า “เนื่องจากในปัจจุบันเกิดการเปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ เช่น การเมือง กฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ทางการบริหาร การกำหนดนโยบายใหม่ๆ การเลื่อนตำแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากร การปรับเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆ การพัฒนาหรือนโยบายเร่งด่วนในระดับพื้นที่ที่จะสามารถจัดทำงบประมาณ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนงานได้ตามเป้าหมาย รวมถึงการบริหารงานภาครัฐให้เกิดผลดีท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกที่รวดเร็วทำให้เกิดความยากลำบากในการทำความเข้าใจและประยุกต์หลักต่างๆ ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้”
               กรมพัฒนาที่ดิน จึงจำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรของกรมฯ เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาที่ดินที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจในบริบท และแง่มุมต่างๆ เชิงยุทธศาสตร์ประกอบการบริหารยุทธศาสตร์ให้นำไปสู่การปฏิบัติ รวมถึงสามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพและสร้างสมรรถนะในการบริหารจัดการแนวใหม่ของผู้บริหารภาครัฐ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการให้สามารถปฏิบัติตามภารกิจตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างเต็มความสามารถ”


รายงาน/ภาพ : สำนักรองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ กรมพัฒนาที่ดิน


EventGallery94492 EventGallery94493 EventGallery94494 EventGallery94495 EventGallery94496 EventGallery94497 EventGallery94498 EventGallery94499 EventGallery94500 EventGallery94501 EventGallery94502 EventGallery94503 EventGallery94504 EventGallery94505
 • EventGallery94492
 • EventGallery94493
 • EventGallery94494
 • EventGallery94495
 • EventGallery94496
 • EventGallery94497
 • EventGallery94498
 • EventGallery94499
 • EventGallery94500
 • EventGallery94501
 • EventGallery94502
 • EventGallery94503
 • EventGallery94504
 • EventGallery94505

รูปข่าว