หน้าข่าว

ประธานเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านสองแคว อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 22 เมษายน 2562

               วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. นายถาวร มีขัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ ปีงบประมาณ 2562 ณ บ้านสองแคว หมู่ที่ 9 ตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้
               1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซังและเศษพืช
               2. เพื่อส่งเสริมกระตุ้นเตือนให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร
               3. เพื่อป้องกันการเกิดจุดความร้อน (Hotspot) และลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากการเผา

การจัดงานฯ ในครั้งนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
               - การจัดนิทรรศการด้านการพัฒนาที่ดินและหน่วยงานต่างๆ และแจกจ่ายเอกสารวิชาการต่าง ๆ
               - การสาธิตการไถกลบตอซัง โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน ได้แก่สารเร่งพด. น้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งพด.2 ในการย่อยสลายตอซังและเศษพืช
               - การบริการตรวจวิเคราะห์ดินเคลื่อนที่
               - การแจกจ่ายสารเร่งต่างๆ เช่นพด.1 พด. 2 พด.3 น้ำหมักชีวภาพ และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด เป็นต้น
               โดยมีคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ ทั้งนี้นายธีรรัฐ ไชยเทพ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ กล่าวรายงาน

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขตหก

EventGallery92690 EventGallery92691 EventGallery92692 EventGallery92693 EventGallery92694 EventGallery92695 EventGallery92696 EventGallery92697 EventGallery92698
  • EventGallery92690
  • EventGallery92691
  • EventGallery92692
  • EventGallery92693
  • EventGallery92694
  • EventGallery92695
  • EventGallery92696
  • EventGallery92697
  • EventGallery92698

รูปข่าว