หน้าข่าว

ฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง แผนการใช้ที่ดินระดับตำบลและการประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการวางแผนการใช้ที่ดิน (PRA) ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดน่าน

วันที่ 19 เมษายน 2562

                วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 นายประศาสน์ สุทธารักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 และ ผชช. ผอ.สพด.และจนท.ที่เกี่ยวข้อง ได้รับฟังการบรรยายหัวข้อเรื่อง แผนการใช้ที่ดินระดับตำบลและการประเมินการมีส่วนร่วมของชุมชนกับการวางแผนการใช้ที่ดิน (PRA) โดยท่านอดีต ผู้เชียวชาญฯโสภณ ชมชาญ ที่ปรึกษากรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้จนท.ได้มีหลักแนวคิดที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน นำไปสู่แนวทางการวิเคราะห์เพื่อกำหนดเขตการใช้ที่ดินระดับตำบล ณ สพข.7 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 จังหวัดน่าน

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7 


EventGallery92681 EventGallery92682 EventGallery92683 EventGallery92684 EventGallery92685
  • EventGallery92681
  • EventGallery92682
  • EventGallery92683
  • EventGallery92684
  • EventGallery92685

รูปข่าว