หน้าข่าว

ระธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา

วันที่ 17 เมษายน 2562

               วันที่ 17 เมษายน 2562 นางจิราพรรณ ชัชวาลชัยพรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ได้แก่ โครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าวและปลูกปาล์มน้ำมัน ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 ได้ดำเนินการโครงการปรับปรุงพื้นที่นาร้างไปแล้วตั้งแต่ปี 2547 โดยปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน จำนวน 130,688.50 ไร่ ปรับปรุงพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว จำนวน 136,448 ไร่ ทั้งนี้เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่นาร้างไปสู่ความยั่งยืน การกำหนดแนวทางการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และรายได้จากการดำเนินการโครงการเพื่อให้เกษตรกรมีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างต่อเนื่องเกิดประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12 จังหวัดสงขลา

รายงาน/ภาพ : Facebook สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 12

EventGallery92649 EventGallery92648 EventGallery92650 EventGallery92651 EventGallery92652 EventGallery92653 EventGallery92654 EventGallery92655
  • EventGallery92649
  • EventGallery92648
  • EventGallery92650
  • EventGallery92651
  • EventGallery92652
  • EventGallery92653
  • EventGallery92654
  • EventGallery92655

รูปข่าว