หน้าข่าว

ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ ดินดี วิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ

วันที่ 18 เมษายน 2562

     วันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดี วิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2562 โดย นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี พลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญฯ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น กรุงเทพฯ

     นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงนโยบาย การขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ มีเป้าหมายที่จะเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในปี 2564 ไม่น้อยกว่า 600,000 ไร่ เพิ่มสัดส่วน ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ในประเทศ ร้อยละ 40 และตลาดต่างประเทศ ร้อยละ 60 รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ้านเพิ่มขึ้น ให้ความสำคัญกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีความพร้อมเป็นผู้นำต้นแบบในการดำเนินการเพื่อให้มีอาหารปลอดภัยและได้มาตรฐาน ทั้งนี้ให้ยึดการทำงานเชิงพื้นที่เป็นหลัก โดยมีพื้นที่ 7 แห่งเป็นเป้าหมาย ได้แก่ 1) พื้นที่ที่ใกล้โรงพยาบาล 2) พื้นที่ที่ใกล้โรงเรียน 3) พื้นที่ที่ใกล้โรงแรม 4 ) พื้นที่ คทช. 5) พื้นที่ สปก. 6) พื้นที่ของภาคเอกชนที่ร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรทำเกษตรอินทรีย์และ 7) พื้นที่อื่นๆ ที่แต่ละจังหวัดกำหนดเอง เป็นพื้นที่ที่เกษตรกรมีความพร้อมทำเกษตรอินทรีย์และให้บูรณาการพื้นที่เป้าหมายร่วมกันในพื้นที่

     ทั้งนี้ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่าเพื่อเป็นสร้างโอกาสให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อขยายผลและผลักดันนโยบายด้านการทำเกษตรอินทรีย์ สร้างโอกาสให้เกษตรกร ผู้บริโภค และประชาชนทั่วไปได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องเกษตรอินทรีย์ สร้างความตระหนักถึงเรื่องการผลิต การบริโภค ผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งให้ผู้ร่วมงานทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกษตรกร ผู้บริโภค องค์การภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมวางแผนการดำเนินงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยภายในงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ งานวิ่ง “CESRA Country Road Run” และงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ “เกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืน” มีกิจกรรมหลากหลาย มีสิ่งที่น่าสนใจรองรับอยู่ มีนิทรรศการที่ให้ความรู้เกษตรอินทรีย์ นิทรรศการมีชีวิตการจำลองศูนย์การศึกษาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีการบรรยาย เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และมีเกษตรกรนำผลผลิตเกษตรอินทรีย์มาจำหน่ายภายในงานด้วย และกรมพัฒนาที่ดิน ทั้งยังมีการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์สารเร่ง พด. ให้กับผู้มาร่วมงานด้วย จึงขอเชิญชวนเข้าร่วมชมความงามของทุ่งปอเทืองสีเหลืองอร่าม ธรรมชาติของวิวเขา แวะชิม ชม ช้อป ผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ดีต่อสุขภาพ

     ด้านพลเอกธนศักดิ์ เก่งถนอมม้า ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร) ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมงานวิ่ง “CESRA Country Road Run” วิ่งบนแผ่นดินของพ่อ ชมสวนศาสตร์พระราชา การจัดรูปที่ดินทำกิน “โคกหนองนาโมเดล” ในวันที่ 28 เมษายน 2562 ซึ่งถือเป็นการประชาสัมพันธ์ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย (Center of Excellence for Soil Research in Asia) หรือ CESRA โดยเงินรายได้จากการจัดวิ่ง CESRA COUNTRY ROAD RUN เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสมาคมดินโลก

     สำหรับผู้ที่สนใจสมัครร่วมวิ่งตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้ที่ : https://www.runningconnect.com/event/CESRA2019 หรือ Facebook : CESRA Country Road Run หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สมาคมดินโลก 062-345-4122 หรือสมัครภายในงานวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์วิจัยการอนุรักษ์ดินและน้ำ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92602 EventGallery92603 EventGallery92604 EventGallery92605 EventGallery92606 EventGallery92607 EventGallery92608 EventGallery92609 EventGallery92610 EventGallery92611 EventGallery92612 EventGallery92613 EventGallery92614 EventGallery92615 EventGallery92616 EventGallery92617 EventGallery92618 EventGallery92619 EventGallery92620
 • EventGallery92602
 • EventGallery92603
 • EventGallery92604
 • EventGallery92605
 • EventGallery92606
 • EventGallery92607
 • EventGallery92608
 • EventGallery92609
 • EventGallery92610
 • EventGallery92611
 • EventGallery92612
 • EventGallery92613
 • EventGallery92614
 • EventGallery92615
 • EventGallery92616
 • EventGallery92617
 • EventGallery92618
 • EventGallery92619
 • EventGallery92620

รูปข่าว