หน้าข่าว

ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น

วันที่ 10 เมษายน 2562

               วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านบริหาร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ครั้งที่ 2/2562 โดยรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2562 และ ผลการตรวจสอบโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การปรับปรุงฐานข้อมูล Agri-Map คู่มือการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม และ การดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2562 รวมทั้งการพิจารณาเลือกพื้นที่ไม่เหมาะสมสำหรับดำเนินงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการกอง/สำนัก ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 ชั้น 8 อาคาร 8 ชั้น


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92585 EventGallery92586 EventGallery92587 EventGallery92588 EventGallery92589 EventGallery92590 EventGallery92591 EventGallery92592 EventGallery92593 EventGallery92594 EventGallery92595
 • EventGallery92585
 • EventGallery92586
 • EventGallery92587
 • EventGallery92588
 • EventGallery92589
 • EventGallery92590
 • EventGallery92591
 • EventGallery92592
 • EventGallery92593
 • EventGallery92594
 • EventGallery92595

รูปข่าว