หน้าข่าว

ประธานการประชุมส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2562 เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น

วันที่ 09 เมษายน 2562

                วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุมส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 4/2562 โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การบริหารงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปิดท้ายด้วยเกษตรอัจฉริยะโดยเฉพาะการทำการเกษตรที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เช่น การนำ ระบบเซ็นเซอร์มาใช้ตรวจสอบอุณหภูมิ ความชื้น วัดค่าต่างๆ เพื่อทำให้สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ รวมทั้งเติมปัจจัยต่างๆ เช่นปุ๋ย น้ำ สารเคมี ผ่านทางแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เรียกกันว่า เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) หรือ อาจจะเรียกว่า เกษตรแม่นยำ (Precision Agriculture) และเกษตรอินทรีย์ กรมพัฒนาที่ดิน ในฐานะหน่วยงานหลัก ในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ได้จัดตั้งกลุ่มผู้ใช้สารอินทรีย์ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร เพื่อให้สามารถใช้ที่ดินเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สพด./สพข./ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมพัฒนาที่ดิน 801 อาคาร 8 ชั้น


รายงาน/ภาพ : กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92555 EventGallery92556 EventGallery92557 EventGallery92558 EventGallery92559 EventGallery92560 EventGallery92561 EventGallery92562 EventGallery92563 EventGallery92564 EventGallery92565
 • EventGallery92555
 • EventGallery92556
 • EventGallery92557
 • EventGallery92558
 • EventGallery92559
 • EventGallery92560
 • EventGallery92561
 • EventGallery92562
 • EventGallery92563
 • EventGallery92564
 • EventGallery92565

รูปข่าว