หน้าข่าว

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

วันที่ 09 เมษายน 2562

ประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน นายช่างโยธาปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน และเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน (รายละเอียดเพิ่มเติม) [9 เมษายน 2562]

                      รายละเอียด

                      ตำแหน่งนักสำรวจดินปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
                      ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
                      ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
                      ตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ
                      ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
                      ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
                                                                                       

รูปข่าว