หน้าข่าว

ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ

วันที่ 05 เมษายน 2562

               วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ.2562 นายสมศักดิ์ สุขจันทร์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพร" ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพ โดยกลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน จัดการประชุมฯ ครั้งนี้ขึ้นเพื่อ รับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของที่ดินสำหรับปลูกพืชสมุนไพรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องแม่นยำ และสามารถเผยแพร่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมฯ ทั้งสิ้น 6 กระทรวง 21 หน่วยงาน รวม 50 คน

รายงาน/ภาพ : Facebook กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

EventGallery92542 EventGallery92537 EventGallery92538 EventGallery92539 EventGallery92540 EventGallery92541
  • EventGallery92542
  • EventGallery92537
  • EventGallery92538
  • EventGallery92539
  • EventGallery92540
  • EventGallery92541

รูปข่าว