หน้าข่าว

ลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการและแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรแบบประณีตในพื้นที่ บ้านบางเจริญ ตำบลนาเหนือง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่

วันที่ 06 เมษายน 2562

          วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พื้นที่หมู่ 5 บ้านบางเจริญ ต.นาเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการ โดยรับฟังการบรรยายสรุปจากผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ กำนันสุวิทย์ พรหมเหนือ ประธานและสมาชิกกลุ่มร่วมแสดงความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาพื้นที่ทำการเกษตรแบบประณีต โดยเป็นพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ที่สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ขออนุญาตใช้ประโยชน์ มีเนื้อที่ 215 ไร่ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกษตรกรทำประโยชน์ ซึ่งโครงการเริ่มก่อสร้างแหล่งน้ำพร้อมระบบส่งน้ำตั้งแต่ปี 2558 และจัดเกษตรกร 60 ราย เข้าทำกินโดยจัดสรรให้รายละ 2 ไร่ จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนระดับจังหวัดโดยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ และมีคณะทำงานเฉพาะ ด้านการจัดการที่ดิน การผลิต และการตลาด การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเกษตรของเกษตรกรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจากปลูกพืชเชิงเดี่ยวประเภทไม้ยืนต้น ยางพารา ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชล้มลุกแบบประณีต ทำได้ไม่ง่ายนัก แต่จากวิกฤติราคาพืชผลเหล่านั้นตกต่ำ เกษตรกรเริ่มสนใจปลูกพืชผักเป็นรายได้เสริม มีรายได้ขั้นต่ำ 8 พันบาทต่อเดือน จากการพูดคุยกับสมาชิก นายชัยวัฒน์ ฉิมเรือง นางสนธยา ณ นคร และนายนิพจน์ ไพสุจิตกล่าวว่า การเกษตรแบบแปลงรวม ทำให้เกิดความสนิทสนม มีความสามัคคี ได้ความสุข ได้ออกกำลังกายและมีรายได้ มีอาหารปลอดภัยสำหรับชุมชน ทุกคนมีความตั้งใจที่จะร่วมกันเดินไปข้างหน้า เพื่อความมั่นคงของรายได้ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวฝากให้เป็นพื้นที่ตัวอย่างของการผลิตพืชรายได้รายวันและบริโภคในครัวเรือน โดยการบริหารจัดการของกลุ่มสมาชิกที่เข้มแข็ง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้การจัดการที่ดินแปลงรวมของพื้นที่ สปก.ต่อไป


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92530 EventGallery92531 EventGallery92532 EventGallery92533 EventGallery92534 EventGallery92535 EventGallery92536
  • EventGallery92530
  • EventGallery92531
  • EventGallery92532
  • EventGallery92533
  • EventGallery92534
  • EventGallery92535
  • EventGallery92536

รูปข่าว