หน้าข่าว

ร่วมงานวันรณรงค์การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

วันที่ 03 เมษายน 2562

               วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานวันรณรงค์การเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา บ้านดงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งกระเชาะ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก โดยนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน เพื่อติดตามผลสำเร็จและให้กำลังใจเกษตรกรโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังนา รมว. ขับรถเกี่ยวข้าวโพด และไถกลบตอซังแปลงเกษตรกร
                จากนั้นเดินทางไปหมู่บ้านสายใจไทย นิคมสหกรณ์สวรรคโลก อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย เยี่ยมและรับฟังปัญหาจากสมาชิก โดยมอบหมายให้กรมชลประทานและกรมพัฒนาที่ดิน เข้ามาสนับสนุนเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชและมีรายได้ จากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดจากการเผา อธิบดีกรมพัฒนาที่ดินได้ร่วมหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 9 ผอ.สพด. จังหวัด และนักวิชาการ เพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาเศษซากพืชในพื้นที่เกษตร โดยแบ่งเป็นประเภทการเผา ห้วงเวลาและพื้นที่เกษตรกรรม ทำแผนแก้ปัญหาเร่งด่วนให้เกษตรกรไถกลบตอซังและนำวัสดุพืชมาทำปุ๋ย และเตรียมการสำหรับฤดูกาลปลูกครั้งถัดไป แนะนำการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเข้าใจร่วมคิดและทำโครงการร่วมกันจากหลายภาคส่วน


รายงาน/ภาพ : สำนักอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน

EventGallery92513 EventGallery92510 EventGallery92511 EventGallery92512 EventGallery92514 EventGallery92515 EventGallery92516 EventGallery92517 EventGallery92518 EventGallery92519 EventGallery92520
 • EventGallery92513
 • EventGallery92510
 • EventGallery92511
 • EventGallery92512
 • EventGallery92514
 • EventGallery92515
 • EventGallery92516
 • EventGallery92517
 • EventGallery92518
 • EventGallery92519
 • EventGallery92520

รูปข่าว